Supervize pro pomáhající profesionály

Supervize je účinný nástroj ke zvýšení kvality práce odborníka (pomáhajícího profesionála) za účelem zvýšení kvality života jeho klientů. 

Jako akreditovaný supervizor nabízím individuální, skupinovou, týmovou a manažerskou supervizi.

Supervize je určena pro pracovníky v pomáhajících profesích, jako jsou:

 • kouči
 • poradci
 • terapeuti
 • facilitátoři
 • mediátoři
 • zdravotníci
 • sociální pracovníci
 • pracovníci v sociálních službách
 • pracovníci neziskových organizací ...

Proč supervize?

Supervize je pracovním spojenectvím mezi dvěma profesionály - supervizorem a pomáhajícím pracovníkem. Je bezpečným prostorem pro:

 • reflektování práce s klienty,
 • rozbor obtížných nebo nestandardních situací,
 • prodiskutování osobních nejistot a pochybností nebo etických dilemat,
 • získání zpětné vazby,
 • získání nezávislého pohledu supervizora, jeho názoru nebo odborné rady,
 • rozvoj profesních dovedností,
 • odhalení svých "slepých skvrn",
 • posílení sebedůvěry a sebejistoty při práci s klientem,
 • získání nové inspirace,
 • posílení motivace,
 • práci na duševní hygieně a prevenci vyhoření.

Skupinová / týmová supervize navíc umožňuje:

 • posílení soudržnosti a spolupráce v pracovním týmu,
 • vyjasnění vztahů v týmu,
 • vyjasnění rolí a kompetencí,
 • sdílení znalostí a zkušeností,
 • zlepšení komunikace v týmu,
 • nabourání stereotypů,
 • motivaci a aktivizaci všech členů týmu.

Jaké formy supervize nabízím?

Individuální supervize

Je vhodná pro samostatně pracující profesionály a pro vedoucí pracovníky v sociálních či zdravotních službách a v neziskových organizacích. Probíhá formou pravidelných individuálních setkání pracovníka a supervizora. V rámci supervize je možné využít také individuální psychodiagnostiku. 

Nejčastější formou individuální supervize je: 

Případová supervize

Na supervizním sezení rozebíráme práci pomáhajícího profesionála s konkrétním klientem. Pracovník referuje o své práci s klientem, případně využíváme nahrávku jeho rozhovoru s klientem. 

Přímá supervize

Jako supervizor se přímo účastním konzultace nebo rozhovoru pracovníka s klientem a pak mu poskytnu bezprostřední zpětnou vazbu. U vedoucích pracovníků se mohu zúčastnit např. porady, pracovního jednání nebo rozhovoru s podřízeným. 

Supervize orientovaná na rozvoj dovedností

Zaměřujeme se na identifikaci silných a slabých stránek pracovníka, nalezení prostoru pro rozvoj jeho dovedností a nácvik konkrétních dovedností - např. aktivního naslouchání, kladení otázek, vedení rozhovoru, poskytování zpětné vazby, zvládnutí náročného klienta, konstruktivní vyjádření emocí, prezentaci před skupinou ...

Skupinová / týmová supervize

Je vhodná pro pracovní týmy v organizacích (např. organizace a instituce poskytující sociální služby, vzdělávací organizace, zdravotnické organizace, neziskové organizace ...). Kromě posílení spolupráce v týmu a zvýšení jeho soudržnosti umožňuje také využití synergického efektu skupiny, sdílení a učení se ze zkušeností ostatních. Pracujeme se skupinovou dynamikou a využíváme širší škály metod, jako např. hraní rolí, modelování, interakční techniky, činnostní diagnostiku. Supervize může probíhat na pracovišti i mimo pracoviště. 

Supervize může probíhat jako: 

Případová supervize

Jeden účastník referuje o konkrétním případu při své práci s klienty, skupina pak o případu diskutuje a pracovník získá zpětnou vazbu jak od skupiny, tak od supervizora. 

Supervize orientovaná na fungování týmu

Je zaměřená na posílení a zlepšení fungování týmu. Pracujeme s různými aspekty skupinové dynamiky, jako jsou skupinové role, normy a pravidla, cíle skupiny, skupinová koheze a tenze, skupinová atmosféra, vytváření podskupin ... 

Supervize orientovaná na rozvoj dovedností týmu

Probíhá jako skupinový nácvik nebo trénink dovedností. Cílem je dostat určité dovednosti do každodenního systému fungování skupiny a práce jejích členů s klienty. 

Manažerská supervize

Je určená pro vedoucí pracovníky ve školství, zdravotnictví, sociálních službách, neziskových organizacích, státní správy apod. Je zaměřená na posilování manažerských dovedností, zároveň může sloužit jako příprava na obtížné situace, které vás čekají (např. hodnotící či disciplinární rozhovor, řešení konfliktu v týmu, delegování nového úkolu, sdělení nepopulárního opatření ...). 

Co manažerskou supervizí získáte?

 • Lepší uvědomění svých silných a slabých stránek při vedení lidí
 • Zpětnou vazbu a nezávislý pohled na vaše manažerské dovednosti
 • Možnost v bezpečné atmosféře rozebrat a prodiskutovat své osobní nejistoty a pochybnosti
 • Posílení své sebejistoty a sebedůvěry při práci s lidmi
 • Rozvoj koučovacích dovedností při vedení lidí.

Může fungovat jako individuální, nebo jako týmová supervize (pro celý manažerský tým).

Chcete se dozvědět více o možnostech supervize, nebo si rovnou supervizi objednat?