On-line psychodiagnostika

  • Chcete lépe poznat uchazeče o práci ve vašem týmu?
  • Chcete vybrat lidi, kteří dobře zapadnou do vašeho týmu?
  • Chcete identifikovat rozvojový potenciál lidí?

Zajistím pro vás realizaci a vyhodnocení on-line psychodiagnostických testů a dotazníků.

Postup

  1. Při úvodní konzultaci od vás zjistím, jaké kompetence chcete u daných kandidátů ověřit a navrhnu vám vhodný test nebo složení testové baterie.
  2. Informujete kandidáty o tom, že dostanou pozvánku na on-line vyplnění testů a požádáte je o souhlas s poskytnutím jejich jména a e-mailové adresy.
  3. Předáte mi jména a e-mailové adresy kandidátů, kteří mají absolvovat testování. Já už pak zajistím veškerou další komunikaci s nimi.
  4. Poté, co kandidáti vyplní on-line testy, dostanete ode mě výslednou zprávu ke každému kandidátovi včetně grafického znázornění, případně doporučení k pořadí kandidátů podle jejich kompatibility s vašimi požadavky.

Testy a dotazníky

Jaké testy můžete využít a co můžete pomocí on-line psychodiagnostiky zjistit?

Multifaktorový osobnostní profil - vypovídá o základním osobnostním nastavení, vnímání světa, způsobu rozhodování a preferovaných činnostech. Vychází z typologie MBTI.

Multifaktorový pracovní profil - ukazuje, jaký přístup k práci a plnění úkolů můžeme od daného člověka očekávat, jakým způsobem pracuje, kde jsou jeho hlavní přednosti a výhody, kde se ukrývají možné nevýhody a rizika, co pro optimální výkon potřebuje a jakým způsobem přistupuje k řešení úkolů.

Kariérový kompas - sleduje pracovní motivaci člověka, vypovídá o jeho primárních potřebách i celkovém směřování v rámci profesní dráhy. Kromě výběru zaměstnanců je vhodný také pro identifikaci talentů a řízení jejich kariérového rozvoje.

Dotazník týmových rolí - sleduje míru preference různých týmových rolí, pomáhá predikovat, jak se bude daný člověk chovat v týmu.

Obchodní profil - je určený pro diagnostiku obchodníků a kandidátů na obchodní pozice, sleduje předpoklady a konkrétní dovednosti v rámci obchodních kompetencí.

Dotazník zvládání stresu - je zaměřen na schopnosti zvládat zátěžové a stresující situace, sleduje základní strategie, jak člověk obvykle reaguje na stres.

Dotazník komunikačního stylu - sleduje základní oblasti využití asertivity při řešení standardních i náročných komunikačních situací: přiměřené sebeprosazování, schopnost stát si za svým rozhodnutím či názorem a nenechat se manipulovat, dovednost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a schopnost budovat a rozvíjet společenské vztahy

Dotazník manažerského stylu - sleduje míru preference různých manažerských stylů a jejich kombinací a je určený zejména pro kandidáty na vedoucí pozice.

Pro on-line psychodiagnostiku využívám kvalitní standardizované a validizované testy a dotazníky zpracované společností TCC online.

Chcete se dozvědět více o možnostech on-line psychodiagnostiky nebo si chcete objednat realizaci on-line testů?