Mentoring a supervize pro kouče

 • Jste kouč, který chce dále pracovat na svém osobním rozvoji?
 • Chcete se stát skutečným profesionálem v oblasti koučování?

Mentoring a supervize jsou nejúčinnějšími nástroji profesního rozvoje kouče. Mezinárodní federací koučů ICF jsou obě tyto formy rozvoje uznávány pro splnění podmínek k získání nebo prodloužení profesionální certifikace v koučování.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Mentoring / mentorské koučování slouží k rozvoji a zdokonalení klíčových kompetencí kouče.

Supervize slouží k podpoře kouče při zvládání jeho vztahu s klientem, řešení obtížných situací, etických dilemat apod.

Mentoring a supervize probíhají individuálně, v případě více zájemců je možné dohodnout skupinový mentoring či supervizi.

Mentoring / mentorské koučování

 • Pracujete jako kouč a připravujete se k ICF certifikaci? 
 • Chcete získat osobní certifikaci na úrovni ACC nebo PCC? 
 • Chcete posunout své koučovací kompetence na podstatně vyšší úroveň?

Nabízím vám mentorské koučování (Mentor Coaching), které je podmínkou pro získání certifikace. Jsem Registered ICF Mentor Coach.

Mentorské koučování je poskytování odborné asistence, podpory a zpětné vazby k dosažení a prokázání úrovně koučovacích způsobilostí na požadovanou úroveň ICF certifikace.

Žadatel o ICF certifikaci musí doložit, že absolvoval minimálně 10 hodin mentorského koučinku s jedním nebo více mentor - kouči. Mentor - kouč musí být držitelem platné ICF certifikace na úrovní stejné nebo vyšší než koučovaný a splňovat další požadavky na odbornou způsobilost. Mentorské koučování musí probíhat po období min. 3 měsíců.

Mentorské koučování je rovněž uznávané jako jedna z forem dalšího vzdělávání kouče, potřebného k obnovení ICF certifikace po každých 3 letech.

Pokud se rozhodnete pro mentorské koučování se mnou, postup je následující:

 • Uzavřeme dohodu o počtu hodin, časovém rámci a ceně mentorského koučování.
 • Před každým mentorským sezením mi zašlete nahrávku vašeho reálného koučovacího rozhovoru s klientem v délce 20 - 30 min.
 • V následném mentorském sezení rozebereme klíčové kompetence, které jsem ve vašem rozhovoru pozorovala, poskytnu vám konkrétní zpětnou vazbu a náměty - na co je třeba se zaměřit, co je třeba dále rozvíjet, v čem jsou naopak vaše silné stránky.
 • Mezi jednotlivými mentorskými sezeními musí být dostatek času (min. 1 - 2 týdny), abyste mohli vstřebat nové informace a uvědomění a vyzkoušet si je v praxi.
 • Na závěr vám vystavím potvrzení o mentoringu - kolik hodin mentorského koučování jste se mnou absolvovali a jakou úroveň koučovacích schopností a dovedností jsem u vás pozorovala.

Při mentorském koučování nepreferuji žádný koučovací model ani školu, soustředím se pouze na klíčové kompetence podle ICF. Jednám vždy podle etického kodexu ICF. Vzhledem k tomu, že k získání ICF certifikace je třeba kromě mentoringu splnit ještě řadu dalších podmínek (např. akreditované vzdělání, odkoučované hodiny, písemný test ...), neposkytuji žádné záruky, že certifikaci skutečně získáte.

Skupinový mentoring

Rychlejší cestou k získání 10 hodin mentorského koučinku je absolvování skupinového mentoringu.

Ve spolupráci s AXIA Management Academy vedu pravidelně 2 x ročně skupinový mentoring. Setkávání probíhají on-line po dobu 8 - 10 týdnů (obvykle v úterý večer). Každý účastník postupně připraví 1 - 2 nahrávky svých koučovacích rozhovorů, nahrávky pak společně posloucháme a hodnotíme. V ceně jsou zahrnuty rovněž 3 individuální mentoringy.

Oproti pouze individuálnímu mentoringu navíc získáváte:

 • zpětnou vazbu od širší skupiny koučů (nejen od mentora, ale také od ostatních účastníků),
 • možnost učit se od ostatních (poslechem a rozborem jiných než pouze svých nahrávek),
 • větší efektivitu procesu (k dosažení požadovaného počtu mentorských hodin potřebujete menší počet nahrávek),
 • aktuální informace mentora, jak se připravit a jak postupovat při žádosti o ICF certifikaci.


Supervize pro kouče

Supervize je účinný nástroj ke zvýšení kvality práce kouče za účelem zvýšení kvality života jeho klientů. 

Supervize je pracovním spojenectvím mezi dvěma profesionály - supervizorem a koučem. Supervize je prostor pro:

 • reflektování práce s klienty,
 • rozbor obtížných nebo nestandardních situací,
 • prodiskutování osobních nejistot a pochybností nebo etických dilemat,
 • získání zpětné vazby,
 • získání nezávislého pohledu supervizora, jeho názoru nebo odborné rady,
 • odhalení svých "slepých skvrn",
 • posílení sebedůvěry a sebejistoty při práci s klientem,
 • posílení motivace,
 • práci na duševní hygieně a prevenci vyhoření.

Pro kouče - držitele ICF certifikace (ACC, PCC nebo MCC) je supervize jednou z uznávaných forem dalšího vzdělávání kouče, potřebného k obnovení ICF certifikace po každých 3 letech.

Chcete se dozvědět více o podmínkách pro získání ICF certifikace nebo se objednat na mentorské koučování či supervizi?