Listopad 2020: Jaké jsou vaše silné stránky?

01.11.2020

Jaký je váš potenciál? Jaké jsou vaše silné stránky?

Často jsme sami k sobě velmi kritičtí. Vidíme u sebe mnoho chyb a nedostatků, ať co se týče našeho vzhledu, tak co se týče našich schopností a dovedností. Dokážeme velmi tvrdě odsuzovat sami sebe, když něco pokazíme, když se nám něco nepovede, když něco nejde tak, jak jsme si představovali.

Pokud u nás tento pohled, kterým vidíme sami sebe, začne převažovat, máme zaděláno skutečně na velký problém. Jestliže sami sebe hodnotíme převážně kriticky, máme tendenci si myslet, že nás tak vnímají i ostatní lidé. Přestáváme si věřit. A dostáváme se do začarovaného kruhu "sebenaplňujících se předpovědí": jestliže si předem nevěříme, že něco zvládneme, pak to pravděpodobně skutečně nezvládneme, a naše očekávání se tím potvrdí.

Samozřejmě, že jistá míra sebekritiky je občas užitečná. Sami možná znáte lidi, kterým zdravá sebereflexe a sebekritičnost úplně chybí a považují sami sebe za dokonalé a neomylné. To určitě není dobré a způsobuje to mnoho komplikací v mezilidských vztazích.

Ale náš pohled na sebe by měl být vyvážený. Kromě chyb a nedostatků má každý z nás také spoustu silných stránek a předností. Každý z nás má v sobě obrovský potenciál (jen ho někdy sami u sebe nevidíme, nebo nechceme vidět).

Svých klientů při koučování se vždy ptám na jejich silné stránky. V čem jste dobří? Co vám jde opravdu skvěle? Co děláte snadno a s lehkostí? Za co vás druzí lidé oceňují? Čeho si na vás váží?

Překvapivě jsou pro řadu lidí takové otázky velmi obtížné. Ať už proto, že nejsou zvyklí sami sebe chválit a připadá jm to jako něco nepatřičného, nebo proto, že jsou pro ně některé jejich silné stránky skutečně neviditelné. Jako silné stránky označujeme věci, v nichž jsme přirozeně dobří, naše nadání, vlohy, talenty. Každý z nás má řadu schopností, ve kterých vyniká nad ostatní lidi. Ale většinou si právě těchto schopností sami u sebe ceníme nejméně - právě proto, že nám připadají tak samozřejmé!

V předchozích newsletterech, zaměřených na sebepoznání, jsme si ukázali, k jakému patříte osobnostnímu typu a jaké vrozené preference jsou vám vlastní. Právě tyto osobnostní preference jsou základem vlastností a schopností, v nichž přirozeně vynikáme. Někdo je například velmi organizovaný, plánovitý a pořádkumilovný. Ale považuje to za něco zcela normálního a natolik samozřejmého, že ho ani nenapadne, že právě tohle je jeho silná stránka. Někdo je naopak velmi flexibilní a přizpůsobivý, a opět to považuje za normální a samozřejmé.

Existuje mnoho lidských vlastností a schopností, které jsou obecně považovány za žádoucí, za přednosti, za silné stránky. Nikdo je samozřejmě nemá všechny. Lidé jsou svým založením různí, a proto také mají různé silné stránky. Je velmi užitečné uvědomit si, jaké jsou to právě u vás. Vaše silné stránky představují potenciál, z něhož můžete čerpat při dosahování vašich cílů, při řešení celé řady životních situací.

Udělejte si seznam svých silných stránek

V čem jste tedy dobří? Co vám jde snadno a když to děláte, připadá vám to tak přirozené, jako když dýcháte? To jsou vaše skutečně silné stránky, kterými se odlišujete od mnoha jiných lidí, kteří je nemají.

Jako součást sebe koučování si začněte sestavovat seznam svých silných stránek. Nepište ale pouze seznam vlastností či schopností ve tvaru podstatných nebo přídavných jmen. Zapište si je v krátkých větách, které začínají slovy:

  • Jsem ...
  • Umím ...
  • Bývám pochválen/a za ...
  • Lidé na mě oceňují ...
  • Lidé si mě váží za ...
  • Dokázal/a jsem ...
  • Zvládl/a jsem ...
  • Mám zkušenosti s ...
  • Jsem dobrý/á v ...
  • Liším se od většiny lidí v ...

Do druhého sloupce si ke každé identifikované silné stránce napište příklad, jak nebo kde se tato silná stránka projevuje.

Takový seznam asi nenapíšete z jedné vody načisto. Postupně se k němu vracejte a doplňujte další položky. Všímejte si zpětné vazby od druhých lidí. Nebo se jich přímo zeptejte, v čem si myslí, že jste dobří. Možná budete překvapeni, co vaše okolí vidí, a vy ne. Silné stránky se dají také odvodit z hodnot, které jsou pro vás důležité. Je pro vás důležitou hodnotou harmonie? Pravděpodobně k vašim silným stránkám bude patřit schopnost dohodnout se s druhými, empatie, vnímavost k potřebám druhých. Je pro vás důležitou hodnotou zodpovědnost? Pravděpodobně budete důslední, plánovití, budete dodržovat dohody a termíny - to všechno jsou důležité silné stránky.

Vnímejte své silné stránky, naučte se je vidět a naučte se na ně být hrdí!

Mnoho úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!