Květen 2020: Sebepoznání - 3. část

01.05.2020

Jak už jsem psala v březnovém newsletteru, jedním z předpokladů úspěšněho sebekoučování je znát dobře sám sebe. Na základě typologie osobnosti MBTI jsme si ukázali, jak naše chování a myšlení ovlivňuje to, zda jsme spíš smysloví, nebo intuitivní.

Dnes budeme pokračovat v malém průvodci po krajině sebepoznání a podíváme se, jaký způsob rozhodování se je pro nás typický, a jak to ovlivňuje náš život a náš způsob chápání světa.

Jste rozumový nebo citový typ?

Lidé se liší tím, na základě čeho se hlavně rozhodují, jak řeší problémy a jaké vzorce myšlení přitom používají.

Lidé s převahou myšlení se rozhodují spíš objektivně, zvažují všechna pro a proti, kladou na pomyslné misky vah objektivní výhody a nevýhody. Jsou logičtí a racionální. Díky jejich schopnosti logicky a objektivně zhodnotit situaci je přitahuje firemní svět, často jsou v roli manažerů, ale raději pracují s věcmi, financemi či myšlenkami, než s lidmi. Klíčová rozhodnutí dokážou udělat s čistou myslí a odstupem, bez ohledu na subjektivní dojmy a pocity své či druhých lidí. Prostě zanalyzují situaci a dospějí k závěru. V jednání s lidmi upřednostňují pravdu a přímočarost, bez ohledu na to, zda se tím někoho dotknou. Pokud je má něco přesvědčit, jsou to logické argumenty, data, fakta. Zastávají názor, že jednou dohodnutá pravidla se mají dodržovat "padni komu padni". Jejich nezaujaté a neústupné jednání může působit až dojmem chladnosti a neoblomnosti, ačkoli vůči blízkým lidem bývají laskaví a soucitní.

Lidé s převahou cítění se rozhodují spíše na základě pocitů, subjektivního přesvědčení a osobních hodnot. Mívají vnitřní nutkání porozumět druhým a velmi je naplňuje, když mohou někomu podat pomocnou ruku, Tyto lidi proto často najdeme v pomáhajících profesích. Rádi druhé něčím potěší a mívají silnou potřebu, aby je druzí měli rádi. Většinou dobře naslouchají a druzí lidé k nim spontánně chodí pro podporu a povzbuzení. Cení si ohleduplnosti a taktu, nechtějí se nikoho dotknout nebo zranit jeho city - někdy se však proto vyhýbají konfliktním situacím nebo se uchylují k milosrdným lžím. Více jim záleží na soucitu a harmonii než na spravedlnosti, proto také často hledají polehčující okolnosti, které si žádají výjimku z nějakého pravidla.

Máte jasno v tom, jestli preferujete myšlení nebo cítění?

Do jaké míry jste se poznali v jednom z obou popsaných typů? Nakreslete si úsečku a protikladné póly si označte Myšlení a Cítění. Označte si co nejpřesněji, kam byste na ni sami sebe umístili. Čím blíže budete středu, tím méně výrazná je vaše preference (nebo možná tím méně ještě znáte sami sebe). Čím budete od středu dále, tím silněji jste o své preferenci přesvědčeni.

Pomoci vám může i tento sebehodnotící dotazníček - u každého výroku si označte, jak moc pro vás platí, a pak porovnejte obě skupiny výroků:

Převaha myšlení:

 • Rád/a analyzuji problémy na základě logiky a objektivních dat.
 • Objektivita je důležitá pro správné rozhodnutí.
 • Důležitější je, jestli je řešení správné, než jaký dopad bude mít na ostatní.
 • Dívám se na věci s odstupem a dokážu problémy věcně vysvětlit.
 • Jsem vnímaný/á jako věcný/á a střízlivý/á.
 • Používám stejné měřítko pro sebe i pro ostatní.
 • Pravidla jsou od toho, aby se dodržovala.

Převaha cítění:

 • Při rozhodování se řídím svými vnitřními hodnotami a pocity.
 • Objektivita neexistuje, každé rozhodnutí je subjektivní.
 • Nejdůležitější je zvážit, jaký dopad bude mít zvolené řešení na ostatní.
 • Dokážu se identifikovat s druhými lidmi, vcítit se do nich.
 • Jsem vnímaný/á jako osobní a emocionální člověk.
 • Při uplatňování pravidel je třeba být flexibilní a posuzovat jednotlivé případy individuálně.

Co jste se o sobě dozvěděli? Co z toho pro vás vyplývá? Odpovídá váš životní styl vašemu vrozenému osobnostnímu typu? Děláte práci, která odpovídá vašemu vrozenému osobnostnímu typu? 

Hodně úspěchů v sebekoučování Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!