O supervizi

Supervize je účinný nástroj ke zvýšení kvality práce odborníka (pomáhajícího profesionála) za účelem zvýšení kvality života jeho klientů.
 
Supervize je určena pro pracovníky v pomáhajících profesích, jako jsou:
 • kouči
 • poradci
 • terapeuti
 • facilitátoři
 • mediátoři
 • zdravotníci
 • sociální pracovníci
 • pracovníci v sociálních službách
 • pracovníci neziskových organizací ...
Pro kouče - držitele ICF certifikace (ACC, PCC nebo MCC) je supervize jednou z uznávaných forem dalšího vzdělávání kouče, potřebného k obnovení ICF certifikace po každých 3 letech.
 

Proč supervize?

Supervize je pracovním spojenectvím mezi dvěma profesionály - supervizorem a pomáhajícím pracovníkem. Supervize je prostor pro:
 • reflektování práce s klienty,
 • rozbor obtížných nebo nestandardních situací,
 • prodiskutování osobních nejistot a pochybností nebo etických dilemat,
 • získání zpětné vazby,
 • získání nezávislého pohledu supervizora, jeho názoru nebo odborné rady,
 • rozvoj profesních dovedností,
 • odhalení svých "slepých skvrn",
 • posílení sebedůvěry a sebejistoty při práci s klientem,
 • získání nové inspirace,
 • posílení motivace,
 • práci na duševní hygieně a prevenci vyhoření.
Skupinová / týmová supervize navíc umožňuje:
 • posílení soudržnosti a spolupráce v pracovním týmu,
 • vyjasnění vztahů v týmu,
 • vyjasnění rolí a kompetencí,
 • sdílení znalostí a zkušeností,
 • zlepšení komunikace v týmu,
 • nabourání stereotypů,
 • motivaci a aktivizaci všech členů týmu.

Jaké formy supervize nabízím?

Individuální supervize

Je vhodná pro samostatně pracující profesionály a pro vedoucí pracovníky v sociálních či zdravotních službách a v neziskových organizacích.
Probíhá formou pravidelných individuálních setkání pracovníka a supervizora. V rámci supervize je možné využít také individuální psychodiagnostiku.
Nejčastější formou individuální supervize je:
 
Případová supervize
Na supervizním sezení rozebíráme práci pomáhajícího profesionála s konkrétním klientem. Pracovník referuje o své práci s klientem, případně využíváme nahrávku jeho rozhovoru s klientem.
 
Přímá supervize
Jako supervizor se přímo účastním konzultace nebo rozhovoru pracovníka s klientem a pak mu poskytnu bezprostřední zpětnou vazbu. U vedoucích pracovníků se mohu zúčastnit např. porady, pracovního jednání nebo rozhovoru s podřízeným.
 
Supervize orientovaná na rozvoj dovedností
Zaměřujeme se na identifikaci silných a slabých stránek pracovníka, nalezení prostoru pro rozvoj jeho dovedností a nácvik konkrétních dovedností - např. aktivního naslouchání, kladení otázek, vedení rozhovoru, poskytování zpětné vazby, zvládnutí náročného klienta, konstruktivní vyjádření emocí, prezentaci před skupinou ...
 

Skupinová / týmová supervize

Je vhodná pro pracovní týmy v organizacích (např. organizace a instituce poskytující sociální služby, vzdělávací organizace, zdravotnické organizace, neziskové organizace ...).
Kromě posílení spolupráce v týmu a zvýšení jeho soudržnosti umožňuje také využití synergického efektu skupiny, sdílení a učení se ze zkušeností ostatních. Pracujeme se skupinovou dynamikou a využíváme širší škály metod, jako např. hraní rolí, modelování, interakční techniky, činnostní diagnostiku.
Supervize může probíhat na pracovišti i mimo pracoviště. Nejčastější formou skupinové supervize je:
 
Případová supervize
Jeden účastník referuje o konkrétním případu při své práci s klienty, skupina pak o případu diskutuje a pracovník získá zpětnou vazbu jak od skupiny, tak od supervizora.
 
Supervize orientovaná na fungování týmu
Je zaměřená na posílení a zlepšení fungování týmu. Pracujeme s různými aspekty skupinové dynamiky, jako jsou skupinové role, normy a pravidla, cíle skupiny, skupinová koheze a tenze, skupinová atmosféra, vytváření podskupin ...
 
Supervize orientovaná na rozvoj dovedností
Probíhá jako skupinový nácvik nebo trénink dovedností. Cílem je dostat určité dovednosti do každodenního systému fungování skupiny a práce jejích členů s klienty.
 
Organizacím, které využívají supervizi jako standardní součást rozvoje svých zaměstnanců, nabízím také pomoc při zpracování supervizního plánu organizace.
 
Chcete si objednat supervizi nebo získat více informací o možnostech a průběhu supervize?