Září 2019: Jak kouč rozvíjí sebeuvědomění klienta?

29.08.2019 12:28

Jednou z důležitých úloh kouče je neustále podporovat svého klienta v jeho učení se a v dosahování výsledků. K tomu kouč využívá nástroje pro rozvoj sebeuvědomění klienta. Sebeuvědomění vlastně znamená, že si klient plně uvědomuje sám sebe a svoji situaci, je si vědomý svých cílů, potenciálu, možností, ale také překážek a bariér. 

Mezi vnitřní překážky a bariéry, které nám brání v dosahování našich cílů ale které si často vůbec neuvědomujeme, patří 

  • náš zaběhlý způsob vnímání, selektivnost našeho vnímání (na co se zaměřujeme a co naopak "nevidíme"), 
  • náš způsob interpretace věcí a událostí (často máme tendenci zaměňovat náš úhel pohledu, naší interpretaci, za fakta. Říkáme "Takhle to je" místo "Takhle to já vidím"),
  • zažitý způsob, jakým vnímáme určitá slova a jaký jim dáváme subjektivní význam (totéž slovo, například "důvěra", může mít pro různé lidi zcela odlišný obsah),
  • zaběhlý způsob řešení určitých situací nebo problémů (postupujeme vždy automaticky stejným způsobem, nevidíme nebo nehledáme jiné možnosti),
  • zažité vzorce myšlení, postoje, přesvědčení, případně i předsudky, které jsme si v průběhu života vytvořili apod.

Mezinárodní federace koučů (ICF) definuje tuto dovednost kouče následujícím způsobem:

"Rozvoj sebeuvědomění je schopnost kouče sjednotit a přesně vyhodnotit četné zdroje informací a interpretovat je tak, aby klient získal sebeuvědomění a dosáhl tak předem dohodnutých výsledků."

To konkrétně znamená, že:

a. Při posuzování záležitostí klienta dokáže kouč proniknout i za jeho slova a nenechá se omezovat klientovým popisem situace. Nevnímá klentův popis situace jako jediný možný, ale naopak mu ukazuje možnost alternativních pohledů a interpretací. Když klient používá určitá slova, kouč se často ptá: "Co to pro vás konkrétně znamená?", "Jak tomu rozumíte?"
 
b. Kouč klade otázky za účelem lepšího porozumění, sebeuvědomění a přesnosti. Nespokojí se s obecnou nebo povrchní odpovědí klienta, vybízí ho ke konkrétnějším popisům.
 
c. Kouč dokáže určit, v čem spočívají zásadní problémy klienta, v jakých oblastech na sebe či na svět pohlíží příznačným či utkvělým způsobem; rozpozná rozdíl mezi fakty a jejich interpretací, nesrovnalosti mezi myšlenkami, pocity a skutky. Kouč na to klienta dokáže vhodným způsobem upozornit. Kouč vždy přemýšlí o světě klienta (jak to tento konkrétní klient má), ale nenechává se do tohoto světa zatáhnout, ponechává si nadhled.
 
d. Kouč napomáhá klientovi objevovat pro sebe nové myšlenky, názory, náhled, emoce, nálady atd., které posílí jeho schopnost jednat a dosáhnout toho, co je pro něj důležité.
 
e. Kouč přináší klientovi širší perspektivu a inspiruje ho k závazku změnit svůj úhel pohledu a k nalezení nových možností jednání.
 
f. Kouč napomáhá klientovi vidět různé, navzájem propojené faktory, které jej a jeho chování ovlivňují (např. myšlenky, emoce, tělo, prostředí). Ukazuje mu souvislosti, kterých si klient nemusí být vědomý.
 
g. Vhled do situace vyjádří kouč tak, aby to bylo užitečné a smysluplné pro klienta. Pro některého klienta je užitečný objektivní popis situace, jinde je vhodné například využít metafory nebo příběhy ...
 
h. Kouč rozpozná hlavní silné stránky stejně jako hlavní oblasti pro učení a růst. Identifikuje to nejpodstatnější, čemu je třeba se při koučování věnovat. Klient svoje silné stránky často ani nevnímá. To, že je v něčem dobrý nebo že mu něco jde, považuje za tak samozřejmé, že si ani neumí představit, že to jiní lidé mají jinak. Uvědomění si svých silných stránek je dobrá cesta k posílení sebevědomí.
 
i. Kouč směřuje klienta, aby při odhalování rozporů mezi svými slovy a skutky rozlišoval podstatné problémy od banálních, chování vycházející z konkrétní situace od opakujícího se vzorce chování.
 
Kouč se tedy snaží rozšířit rámec toho, jak klient vnímá a interpretuje svůj svět, ukázat mu i jiné možnosti, vyvolat "AHA efekt". Lepší a hlubší uvědomění a sebeuvědomění pak klientovi pomůže nacházet nová řešení svých problémů, nebo nové cesty k dosažení svých cílů.
 
Pokud jste někdy absolvovali koučování, jaký nejdůležitější AHA efekt vám to přineslo? Co důležitého jste si uvědomili sami o sobě?
 
Mnoho úspěchů Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!
 
Zpět