Základní stavební kameny komunikace

30.09.2010 14:30

Komunikace je velmi široký pojem. Také schopnost komunikovat se při bližším pohledu jeví jako celý balík různých schopností a dovedností. Které z nich jsou pro úspěšnou komunikaci ty nejdůležitější?

Schopnost jasně se vyjadřovat

Abychom mohli komunikovat, musíme umět sdělit své myšlenky ostatním, a to tak, aby jim druzí porozuměli. Musíme zvolit vhodnou formu sdělení, vhodná slova, podpořit své názory vhodnými argumenty. Důležité je přitom si uvědomit, že druhým lidem něco sdělujeme nejen slovy (tím, co říkáme), ale také celou řadou neverbálních a paraverbálních signálů (jak se při tom tváříme, chováme, gestikulujeme, jaký tón a zabarvení má náš hlas ...).

Schopnost aktivně naslouchat

Ten, kdo poslouchá, ještě nemusí naslouchat. Schopnost aktivního naslouchání se projevuje tím, že věnujeme skutečně soustředěnou pozornost našemu partnerovi, průběžně si ověřujeme porozumění, parafrázujeme či rekapitulujeme co jsme slyšeli, klademe doplňující otázky ... Vnímáme nejenom obsah sdělení, ale pomocí naší schopnosti empatie také odhadujeme, jak se partner cítí, jak je pro něj dané téma důležité, co nám třeba zatajuje nebo zamlčuje ...

Schopnost klást otázky

Rozhovor vždy řídí ten, kdo klade otázky. Otázky obvykle klademe proto, abychom se něco dozvěděli, získali nějaké informace. Ke zcela jinému účelu slouží koučovací otázky: ty klademe proto, abychom partnera přiměli přemýšlet, podívat se na věci z jiného úhlu pohledu, pomohli mu posunout se v myšlení nebo rozhodování, zvýšili jeho sebedůvěru.

Schopnost respektovat druhé

Komunikace je vždy dvoustranný akt. Pokud nebudeme respektovat svého partnera, budeme na něj tlačit, snažit se s ním manipulovat nebo pokud budeme komunikovat agresivně a arogantně, nikdy se nám nepodaří skutečně dosáhnout našich cílů (např. přesvědčit partnera o něčem). Pamatujte si, že mlčení partnera rozhodně nemusí znamenat souhlas! Základem respektování druhých je postoj "Já jsem O.K. - ty jsi O.K."

Schopnost být pozitivní

Pozitivní přístup v komunikaci znamená:

  • pozitivně myslet (soustřeďte se na pozitivní věci, stavte na vašich silných stránkách a netrapte se negativními věcmi, které nemůžete ovlivnit),
  • mít pozitivní očekávání (očekávejte vždy, že to, co děláte nebo se chystáte udělat, dopadne dobře. Očekávejte, že druzí lidé jsou schopní a dokážou dosahovat svých cílů. Hledejte v lidech to dobré, nikoliv to špatné),
  • pozitivně se vyjadřovat (nepožívejte negativní výrazy jako "problém, bohužel, ale, nejde ...". Formulujte své prosby a žádosti pozitivně, např. "Můžete mi říci ..." namísto "Nemohl byste mi říci ...". Nepoužívejte formulace, kterými dosáhnete pravý opak toho, co jste zamýšleli, např. "Nehledejte v tom nic špatného ...")
  • usmívat se na druhé!

Schopnost zvládat emoce

Komunikace s druhými je vždy doprovázená nějakými pocity a emocemi, ať pozitivními nebo negativními. Zvládat svoje emoce neznamená je potlačovat, ale rozeznávat je, uvědomovat si je a přiměřenou formou je vyjadřovat. Často je pro průběh komunikace prospěšnější dát druhému otevřenou zpětnou vazbu a řící třeba "To, co jste řekl, mě rozčílilo" nebo "Když se mnou mluvíš tímhle způsobem, cítím se špatně", než se snažit za každou cenu udržet "poker face".

Zpět