Uzavřete dobrý kontrakt!

28.08.2014 14:51

Aby bylo možné vyhodnotit přínosy koučování – tedy zda a nakolik koučování splnilo svůj cíl – musí být nejdřív jasné, jaký cíl to vlastně je. První krok tedy začíná už při objednávání koučovacích služeb, při nastavování kontraktu s koučem. Ať už je tento kontrakt v podobě formální písemné smlouvy (obvyklé při koučování v organizacích) nebo ve formě ústní dohody (obvyklé např. při životním koučinku), mělo by být vždy zcela jasné:

  • Jaký rozsah koučování objednáváte (kolik koučovacích sezení, v jaké délce, v jakých intervalech, kdy koučování začne a kdy skončí).
  • Jakým způsobem bude koučování probíhat (zda formou osobních schůzek a kde, nebo po telefonu či skype, zda půjde o individuální, tandemový nebo týmový koučink, zda půjde o klasická koučovací sezení „u stolu“, nebo např. o stínování …).
  • Jaká je cena koučování (za hodinu / za sezení / za celý dohodnutý rozsah koučování, co všechno je v této ceně zahrnuto, kdo bude hradit případné další výdaje – např. za telefon, pronájem místnosti, cestovní náklady apod.).
  • Jak budou výsledky koučování posuzovány či hodnoceny, jaké nástroje či parametry budou pro hodnocení použité.
  • K čemu má koučování přispět, jakého cíle má být za pomoci kouče dosaženo.

Nastavení cíle je obzvlášť důležitou a často opomíjenou či podceňovanou součástí koučovacího kontraktu. Pokud je cíl nastavený příliš vágně, obecně a neurčitě, je později velmi těžké vyhodnotit, zda a nakolik byl cíl dosažen. Neměli byste se tedy spokojit s formulací jako „zvýšit pracovní výkon koučovaného“ nebo „zlepšit jeho manažerské dovednosti“. K dobrému nastavení cíle koučování můžete použít například model SMART:

  • S = specifický: Jak konkrétně to bude vypadat, až bude cíle dosaženo? Co konkrétně bude jinak než teď?
  • M = měřitelný: Na čem poznáte, zda došlo k nějaké změně? Kdo konkrétně to pozná a jak? Jak můžete změřit pokrok, kterého bylo dosaženo? Některé cíle jsou jasně kvantifikovatelné a měřitelné (např. zvýšení obratu, počet nových klientů, míra fluktuace v řízeném útvaru, snížení doby potřebné na nějakou činnost apod.), některé cíle jsou kvalitativní – „ano – ne“ (např. projekt byl dokončen v termínu, seminární práce byla odevzdána, hodnotící rozhovory s podřízenými proběhly …). Jindy si při měření můžeme vypomoci škálami (kde na škále 1 – 10 se koučovaný nachází v určité dovednosti před začátkem koučování? Kde je po jeho ukončení?). S nalezením vhodného měřítka je dobré dát si trochu práce a dobrý kouč vám ho určitě pomůže vybrat a definovat.
  • A = ambiciózní: Bude dosažení cíle skutečně představovat významnou změnu? Stojí nám tento cíl za vynaložený čas a náklady?
  • R = reálný: Je daného cíle v daném čase vůbec možné dosáhnout? Je to v možnostech a v silách koučovaného? Může koučovaný dosažení cíle skutečně ovlivnit (tím, co sám dělá nebo nedělá)?
  • T = termínovaný: Dokdy má být cíle dosaženo? Kdy budeme hodnotit dosažení cíle? Kdy má koučování začít a kdy skončit? Kolik času je na dosažení cíle k dispozici?

Pokud kouč neuzavírá kontrakt přímo s budoucím klientem / koučovaným, ale se třetí stranou / zadavatelem (nadřízeným, personalistou, rodičem …), měl by být koučovaný klient s dohodnutým cílem vždy předem seznámený a srozuměný.

Kouč by se neměl nikdy zavázat k dosažení cíle, který není možné koučováním přímo ovlivnit a na kterém se podílí řada dalších vlivů, které nejsou pod kontrolou kouče ani koučovaného. Kouč také nemůže převzít odpovědnost za to, že kroky, které byly při koučování dohodnuté, koučovaný skutečně udělá.

Zpět