Únor 2019: Jaké jsou etické zásady profesionálního kouče?

10.01.2019 10:35

Mezi klíčovými kompetencemi ICF kouče je hned na prvním místě uvedeno Dodržování etického kodexu a profesionálních standardů.

Co to v praxi znamená? Jaké etické zásady by měl profesionální kouč vždy dodržovat?

Na stránkách ICF ČR se dočtete:

"Dodržování etického kodexu a profesionálních standardů – porozumění etiky a standardů koučinku a schopnost je vhodně používat ve všech situacích koučovacího procesu. Kouč:

a. Rozumí Pravidlům chování ICF (viz Etický kodex ICF) a řídí se jimi při svém jednání.
b. Zná a dodržuje všechna etická doporučení ICF.
c. Informuje srozumitelně o rozdílech mezi koučováním, poradenstvím, psychoterapií a dalšími podporujícími obory.
d. V případě potřeby odkáže klienta na jiný druh odborné pomoci. Je schopen rozpoznat situace, kdy je toho zapotřebí, a zná kontakty a zdroje."
 
V prvé řadě by tedy profesionální kouč měl znát Etický kodex, ztotožňovat se s ním a řídit se jeho pravidly. Při vstupu do ICF se členové této profesní organizace výslovně zavazují k tomu, že budou Etický kodex dodržovat.
 
Plné znění Etického kodexu ICF najdete zde, tady uvedu jen některé důležité zásady. Z mých zkušeností jsou to ty, které neregistrovaní kouči nejčastěji porušují.
 
  • Kouč vždy uvádí pravdivé a přesné informace o své koučovací kvalifikaci, vzdělání, zkušenosti, absolvovaném výcviku a dosažené certifikaci. Znamená to, že nikdy nezveličuje údaje o svém vzdělání a praxi a nesnaží se u klienta nebo objednavatele koučování vyvolat neoprávněná očekávání.
  • Kouč přesně informuje klienta o tom, co znamená koučink, co může klientovi nabídnout jako kouč, a naopak, co už pod koučování nespadá a co by klient neměl od kouče očekávat. Zároveň se toho kouč při sezeních s klientem důsledně drží a nepokouší se vystupovat jako poradce, nebo suplovat psychoterapeuta.
  • Kouč usiluje o to, aby vždy rozpoznal své osobní problémy a limity, které mohou narušit nebo negativně ovlivnit jeho výkon v koučování nebo profesní vztah s klientem. Pokud se tak stane, vyhledá odpovídající odbornou pomoc - například lékařskou péči, nebo supervizi. Dobří kouči mívají svého supervizora, který jim pomáhá rozpoznat a zpracovat, kdy kouč promítá do vztahu s koučovaným nějaké své osobní téma, kdy může docházet k přenosu a protipřenosu ...
  • Kouč vždy dbá na to , aby se nedostal do střetu zájmů - to se může stát, pokud má kouč s koučovaným nebo s objednavatelem nějaké další vztahy nebo vůči nim vystupuje v nějakých dalších rolích mimo koučování. Hrozí to zejména u interních koučů, kteří jsou často zároveň v roli manažera, personalisty apod. Pokud takový střet zájmů existuje, kouč o tom klienta informuje.
  • Kouč vždy zachovává mlčenlivost o obsahu koučovacích sezení. Nikdy bez výslovného souhlasu klienta nikomu nesděluje informace o průběhu koučování. To je velmi důležité pro vytvoření a udržení důvěry mezi koučem a klientem. Pokud koučování objednává a platí někdo jiný než klient, pak musí předem dojít k jednoznačné dohodě, o čem bude kouč informovat objednavatele, a jakým způsobem budou předávané informace mezi koučem, klientem a objednavatelem. Dodržování pravidel GDPR při práci s osobními údaji klienta je samozřejmostí.
  • Pokud je kouč přesvědčený, že by klientovi lépe prospěl jiný kouč, nebo jiný způsob podpory či pomoci (například trénink, mentorink nebo psychoterapie), nesnaží se udržet si klienta co nejdéle, ale otevřeně mu tuto změnu navrhne.
  • Kouč se zavazuje, že bude pokračovat v neustálém rozvoji svých profesních dovedností, dál se vzdělávat a prohlubovat svoje koučovací kompetence.
Prokazatelným vyjádřením svého souhlasu s Etickým kodexem kouč zároveň souhlasí s tím, že ho ICF jako profesní organizace může vést k zodpovědnosti při jeho porušení, odebrat mu certifikaci nebo zrušit jeho členství.
 
Podobné etické kodexy mají i další profesní organizace koučů.
 
Setkali jste se v praxi s tím, že by kouč porušoval některou z těchto zásad? Pokud je váš kouč členem ICF nebo držitelem ICF certifikace, máte možnost podat stížnost na jeho chování. ICF také provozuje etickou Linku pomoci, na kterou může být podána stížnost v oblasti etiky prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Větší riziko neetického chování ale hrozí u koučů, kteří nejsou členy žádné profesní organizace a nezavázali se k dodržování žádného etického kodexu. I to je důvod, proč při výběru kouče preferovat ty, kteří svojí profesionalitu prokazují členstvím v respektované profesní organizaci.
 
Mnoho úspěchů Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!
 
 
Zpět