Únor 2017: Manažer jako kouč a facilitátor

19.01.2017 13:06

Při vedení lidí a týmů už vedoucí pracovníci dávno nevystačí s "klasickým" direktivním přístupem (nařídit - zkontrolovat - odměnit nebo potrestat). Tradiční manažerské postupy narazily na své limity a nedaří se už s jejich pomocí lidi v práci motivovat a efektivně využívat jejich potenciál.

Tento trend zesiluje s příchodem generace Y na pracovní trh - generace mladých lidí, kteří mají jiné představy, hodnoty a očekávání od práce, než měla generace jejich rodičů.

Aby dnes manažeři dokázali motivovat své lidi k vysokému výkonu, aby je dokázali nadchnout a zaangažovat, potřebují změnit svoji roli. Místo klasického "šéfa" se potřebují stát spíše kouči a facilitátory svých pracovních týmů.

Do rejstříku nástrojů současného manažera tedy nutně patří koučovací a facilitační techniky.

Manažer jako kouč

Je prokázáno, že koučovací styl vedení podstatně více než jiné manažerské styly podporuje motivovanost lidí, zvyšuje jejich aktivitu a iniciativnost, posiluje jejich samostatnost a odpovědnost za výsledky, umožňuje lépe využít jejich potenciál.

V čem vlastně koučování jako styl vedení lidí spočívá? Manažer – kouč:

 • Nenařizuje, ale klade lidem otázky, aby o své práci přemýšleli a sami přicházeli s nápady na nejlepší možné postupy a řešení,
 • Nekritizuje a netrestá za chyby, ale vnímá každou chybu jako příležitost k učení se a vede lidi k tomu, aby se ze svých chyb poučili a sami navrhli kroky k nápravě,
 • Nerozhoduje sám z pozice autority, ale maximálně vtahuje a zapojuje lidi do rozhodování, ptá se na jejich názory,
 • Neřeší problémy za druhé, ale chce od druhých slyšet návrhy řešení, zapojuje je do řešení,
 • Nesoustřeďuje se na nedostatky lidí, ale hledá, v čem jsou lidé dobří a dává jim takové úkoly, aby mohli v práci maximálně využít své silné stránky,
 • Dobrou práci nepovažuje za samozřejmost, ale všímá si pozitiv a úspěchů, snaží se lidi „přistihnout“ při dobrém výkonu a posiluje dobré výkony pochvalou.

Základem koučovacího stylu vedení lidí je dobré zvládnutí techniky koučovacího rozhovoru. Koučovací rozhovor je takový rozhovor, který má jasný cíl, strukturu a jsou při něm kladeny koučovací otázky. Na rozdíl od „normálních“ otázek, které obvykle klademe proto, abychom se něco dozvěděli, koučovací otázky jsou takové otázky, které přimějí druhého člověka přemýšlet, podívat se na věc z jiného úhlu pohledu, evokují nové nápady.

Samotná technika však nestačí, pokud není podložena koučovacím přístupem, pokud manažer necítí skutečnou důvěru v potenciál a schopnosti svých podřízených, pokud není ochoten stát se spíše partnerem, než vševědoucí autoritou.

Koučování v manažerské práci nejčastěji probíhá jako individuální rozhovor mezi manažerem a konkrétním podřízeným. Jeho délka může být různá - může jít jak o "minutové" koučování, tak třeba o hodinový motivační nebo zpětnovazební rozhovor.

Pokud chce manažer pracovat koučovacím způsobem s celým týmem, potřebuje kromě koučovacích technik ovládat také facilitační techniky.

Manažer jako facilitátor

Facilitační přístupy a techniky využije manažer všude tam, kde chce efektivně vést týmová jednání, schůzky a porady, nalézat společná řešení v týmu nebo dosáhnout většího zapojení lidí v týmu. Také v případech, že chce implementovat řešení nebo zavést změnu, jejíž úspěšnost je podmíněná hromadnou podporou jeho lidí.

Není žádným tajemstvím, že když jsou do řešení nějakého úkolu či problému zapojeni lidé, kterých se to týká, když lidé mohou toto řešení spoluvytvářet, když ho chápou a přijímají, dosáhne manažer mnohem efektivnějších výsledků, než kdyby rozhodnul sám a postavil lidi před hotovou věc.

Proto je důležité lidi zapojit do nastavování týmových cílů, do rozhodování, do vytváření návrhů řešení, do vyhodnocování pokroku a výsledků

Facilitace je proces, který má jasně daná pravidla a zásady. Každé facilitované setkání má konkrétní účel a cíl, je dohodnutý výsledek, kterého má být dosaženo. Aby členové týmu mohli tohoto výsledku dosáhnout, potřebuje je manažer - facilitátor provést sérií předem daných a naplánovaných kroků, od dobrého a motivujícího zahájení, až po formulování zcela jasných a konkrétních závěrů a dalšího postupu. Facilitátor přitom sám neurčuje řešení, ale za pomoci své znalosti skupinových procesů a dynamiky pomáhá členům týmu dosáhnout kýžených výsledků. Pokud je facilitované setkání úspěšné, je konečný výsledek vytvořen, chápán a přijímán všemi účastníky.

Pomocí koučovacích a facilitačních technik a přístupů manažer dokáže například:

 • nadchnout lidi pro účast na procesu řešení,
 • udržet jejich soustředění a zaujetí,
 • rozhýbat lidi, udržet a obnovit energii v týmu,
 • rozproudit a usměrňovat skupinovou debatu
 • využít potenciál a kreativitu týmu,
 • dobře zacházet s rozdíly a nesouhlasem a dosahovat shody,
 • zvládat případné nežádoucí chování v týmu,
 • vytvářet bezpečné a otevřené prostředí v týmu,
 • zajistit odhodlání lidí k činům a dosáhnout toho, aby dohodnuté kroky byly skutečně realizovány.
Konkrétním užitečným koučovacím a facilitačním technikám se budu podrobněji věnovat v dalších newsletterech. Abyste je ale ve své  manažerské roli dokázali efektivně využívat, předpokládá to jednu důležitou věc - musíte ponechat stranou své ego a stát se spíše partnerem svých lidí, někým, kdo pro svůj tým vytváří podmínky a podporu a pomáhá lidem v tom, aby oni sami mohli dosáhnout co nejlepších výsledků.
 
Dokážete se s takovou rolí ztotožnit?
 
Mnoho úspěchů vám v tom přeje váš kouč Irma Bohoňková!

 

Zpět