Typologie MBTI

30.04.2010 15:06

Jedna z nejznámějších a v současnosti nejčastěji využívaných typologií osobnosti je Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Vychází z pojetí osobnosti Carla Gustava Junga, který popsal tři základní dvojice psychických funkcí: jedna z nich má vždy tendenci převládat, druhá je pomocná, podpůrná. V 50. létech 20. stol. toto Jungovo pojetí oprášily americké psycholožky Isabela Myersová a Katheryn Briggsová, přidaly ještě čtvrtou dimenzi a vytvořily prakticky použitelný nástroj - dotazník MBTI.

Základní východiska této typologie jsou:

 • Podstatné jsou naše preference ve vnímání, zpracování informací, rozhodování a řešení problémů.
 • Existují 4 základní psychické funkce (dimenze), každá se může vyskytovat ve 2 pólech.
 • U každého člověka má vždy jedna funkce z každého páru tendenci převažovat, druhá je spíš pomocná, podpůrná.
 • Na základě kombinace 4 dimenzí můžeme každého člověka zařadit do jednoho z 16 osobnostních typů.

Co je to preference?

 • Napište svoje jméno tak, jak jste zvyklí (tj. svou preferovanou rukou).
 • Nyní napište své jméno znovu, ale tentokrát použijte svou druhou ruku (tj. nepreferovanou ruku).
 • Jak byste popsali zážitek, spojený s psaním preferovanou a nepreferovanou rukou? Jaké rozdíly jste si uvědomili?

Podobně každý z nás přirozeně, vrozeně preferuje určité psychické funkce. Při jejich používání se cítíme přirozeně, jsme nabití energií a plní sebedůvěry. V životě jsme však někdy nuceni používat také opačné, nepreferované funkce. Jejich užívání nás stojí více sil a musíme je vědomě rozvíjet.

Čtyři základní osobnostní dimenze jsou:

 1. Vztah k okolí (orientace dovnitř nebo ven)
 2. Způsob vnímání (shromažďování dat a informací)
 3. Způsob rozhodování (zpracování dat a informací)
 4. Způsob konání (zaměření na ukončenost, stabilitu nebo otevřenost, pohyb)

Každá dimenze má dva póly, které by se daly stručně popsat asi takto:

Ad 1) Vztah k okolí: Kam zaměřujeme svou pozornost? Kde získáváme energii?

Extravert (E)

 • Společenský, má mnoho přátel
 • Nejdříve mluví, pak myslí
 • Preferuje přímou komunikaci
 • Raději pracuje s ostatními

Introvert (I)

 • Má rád klid, ticho, soukromí
 • Potřebuje si věci připravit, promyslet
 • Může mít problémy s komunikací
 • Raději pracuje sám

Co převažuje u vás?

Ad 2) Způsob vnímání: Jak získáváme informace?

Smyslový typ (S)

 • Praktik, realista
 • Zaměřený na fakta, čísla, přítomnost
 • Spoléhá na zkušenost
 • Raději věci dělá, než o nich přemýšlí
 • Chce jasné instrukce

Intuitivní typ (N)

 • Vizionář
 • Zaměřený na ideje, možnosti, budoucnost
 • Řídí se intuicí
 • Hledá příčiny a vztahy
 • Rád řeší nové úkoly, nesnáší rutinu

Co převažuje u vás?

Ad 3) Způsob rozhodování: Na základě čeho se rozhodujeme?

Myšlení (T)

 • Neosobní, zaměřený na výkon, chladný
 • Rozhoduje se na základě faktů, logiky
 • Neprojevuje emoce
 • Nevadí mu jít do konfliktu, jde o věc

Cítění (F)

 • Osobní, se zájmem o druhé, empatický
 • Rozhoduje se na základě pocitů, emocí
 • Citlivý vůči vztahům a atmosféře
 • Vyhýbá se konfliktům

Co převažuje u vás?

Ad 4) Způsob jednání: Jak si organizujeme život?

Usuzování (J)

 • Rád věci dokončuje
 • Preferuje řád, stabilitu
 • Je plánovitý, dodržuje termíny
 • Je na něj spolehnutí
 • Nové, nečekané věci ho mohou zaskočit

Vnímání (P)

 • Má rád otevřené věci, možnosti
 • Dělá věci na poslední chvíli
 • Méně spolehlivý, odkládá věci
 • Dobrý improvizátor

Co převažuje u vás?

Žádná z těchto preferencí není lepší nebo horší. Každá charakterizuje normální a plnohodnotné lidské chování. Všechny osobností preference či typy mají určitá pozitiva a negativa, silné a slabé stránky. Každý osobnostní typ preferuje jiný způsob komunikace, „platí“ na něj něco jiného.

Lidé si při komunikaci a spolupráci většinou nedělají naschvály, nedorozumění často plynou z rozdílného fungování procesů vnímání a zpracování informací.

Kombinací všech čtyř preferencí získáme náš "osobnostní vzorec", např. INFJ.

16 možných osobnostních typů pak najdete v tabulce:

 

ISTJ

ISFJ

INFJ

INTJ

ISTP

ISFP

INFP

INTP

ESTP

ESFP

ENFP

ENTP

ESTJ

ESFJ

ENFJ

ENTJ

Pokud jste dokázali odhadnout svoje preference, můžete si odpovědět na otázky:

 • K jakému osobnostnímu typu asi patříte?
 • K jakému typu asi patří váš partner, děti, nadřízený, kolegové ...?
 • S jakými lidmi si zřejmě budete nejlépe rozumět?
 • S jakými lidmi se vám bude zřejmě obtížně komunikovat? 

 

Zpět