Srpen 2019: Jak kouč komunikuje?

16.07.2019 16:14

Mezinárodní federace koučů řadí mezi klíčové kompetence kouče schopnost přímé komunikace. Podle ICF to znamená schopnost efektivní komunikace v průběhu koučování a schopnost používat jazyk, který má na klienta největší pozitivní dopad.

Co tedy kouč dělá, když používá přímou komunikaci?

Při sdílení a podávání zpětné vazby se vyjadřuje jasně, přímo a za pomocí vhodných slov. Pokud kouč dává zpětnou vazbu, vždy popisuje, čeho si všimnul, co viděl, slyšel nebo pociťoval, a nechává na klientovi, aby to sám interpretoval. Kouč nikdy nehodnotí a neříká, zda klient něco dělá dobře nebo špatně.
 
Kouč si všímá emocí, energie, řeči těla u klienta a dokáže to vhodnými slovy pojmenovat. Opět spíš popisuje a interpretaci nechává na klientovi.
 
Kouč nepoužívá dlouhá a složitá souvětí, ve kterých by se klient mohl ztratit. Jeho výroky jsou spíš krátké, ale jasně a precizně zformulované. Také koučovací otázky jsou nejlepší, pokud jsou krátké, jasné, jednoduché. Obecně je v koučovacím rozhovoru cílem, aby mnohem víc mluvil klient, než kouč.
 
Kouč často rekapituluje a shrnuje, co při koučování zaznělo nebo co se odehrálo. Přitom buď používá slova klienta a jeho vyjádření jen nahlas zopakuje, nebo jej přeformuluje, aby klientovi jiným úhlem pohledu pomohl porozumět jeho přání nebo tomu, čím si není jist. Přitom je ale důležité, aby klientovu vyjádření nedal jiný význam nebo mu nepodsunul nějakou vlastní interpretaci.
 
Kouč klientovi jasně sděluje, jaké jsou cíle koučování, program setkání, jaký je účel pro užití určitých technik nebo cvičení. Kouč hraje s otevřenými kartami a vždy je ochoten klientovi vysvětlit, co právě dělá a proč to dělá. O programu setkání nebo použití konkrétních technik nerozhoduje sám, ale zapojuje do tohoto rozhodování klienta - dá mu na výběr, jak pokračovat, ověří si, zda to, co právě dělají, je pro klienta užitečné.
 
Kouč se vždy vyjadřuje způsobem, který je vhodný a respektující klienta. Snaží se používat jazyk klienta, sladit s ním způsob vyjadřování. Neužívá hovorové ani slangové výrazy, vyhýbá se příliš odborné terminologii.
 
Kouč často pužívá metafory a analogie, aby ilustroval fakta nebo názorně vykreslil situaci. Metafora je silným nástrojem kouče, je to účinná zkratka k tomu, aby si klient něco uvědomil nebo ujasnil. Ti nejlepší koučové bývají mistři v používání metafor.
 
Kouč používá pozitivní komunikaci, vyhýbá se negativním výrazům a slovům se silným negativním nábojem (např. problém, komplikace ...). Pokud negativní jazyk používá klient, kouč jeho výroky "překládá", přeformulovává do pozitivního nebo aspoň do neutrálního tónu. Například:
Klient: "Tohle je opravdu problém"
Kouč: "Aha, takže tohle je něco, co byste chtěl vyřešit?"
Klient: "Nechci už se cítit takhle vyčerpaně"
Kouč: "Jak jinak byste se tedy chtěl cítit?"
 
Jak umíte využívat tyto komunikační techniky? Na čem byste potřebovali zapracovat?
 
Mnoho úspěchů Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!
 
Zpět