Leden 2019: Jaké jsou klíčové kompetence ICF kouče?

10.12.2018 11:09

Na "trhu koučování" je nepřeberné množství různých koučů. Jak se v tom vyznat a jak si vybrat toho správného?

Jedním z vodítek může být, zda je kouč členem ICF (Mezinárodní federace koučů). Pokud je členem, znamená to automaticky, že absolvoval výcvik v koučování, který je akreditovaný ICF, nebo že takový výcvik alespoň zahájil.

Výcvik v koučování, který má akreditaci ICF, je zaměřený na to, aby kouč splňoval určité profesionální standardy koučování. V praxi to znamená, že kouč absolvoval trénink tzv. klíčových kompetencí kouče, a že také absolvoval závěrečnou zkoušku, potvrzující, že tyto kompetence ovládá.

Na stránkách ICF Czech Rebublic se dočtete, že ICF kouč:

  • je profesionál, který pod pojmem koučink a koučování nabízí přístup vymezený ICF v jejím Etickém kodexu a zavázal se k tomu, že ho bude dodržovat,
  • zná a rozvíjí své klíčové kompetence kouče, definované ICF,
  • pokud dosáhl některého z certifikačních stupňů (ACC, PCC nebo MCC), má za sebou jasně stanovený počet hodin vzdělání, praxe a zkoušek, které prověřují jeho znalosti a způsobilost.

A jaké jsou tedy klíčové kompetence podle ICF?

Je jich celkem 11 a jsou rozdělené do 3 oblastí.

Oblast A: Vytvoření základů pro práci s klientem

1. Dodržování etického kodexu a profesionálních standardů – znamená to, že kouč porozuměl etickým zasádám a standardům koučinku a dokáže je vhodně používat ve všech situacích koučovacího procesu. Etické zásady pro koučování jsou jednoznačně definované v Etickém kodexu ICF, a členové ICF se zavázali k jeho dodržování. Pokud je kouč na pochybách, může se obrátit na Komisi pro etiku koučování, která existuje při ICF ČR.

2. Definice dohody (kontraktu) pro koučink – kouč je schopný rozpoznat, co bude cílem daného koučovacího vztahu, a dospět k dohodě s klientem ohledně způsobu, jakým bude vztah mezi koučem a klientem a samotné koučování probíhat. Dohoda se týká obsahu, rozsahu, forem práce, termínů, ceny a dalších podmínek. Zahrnuje také vysvětlení, co kouč dělá a co patří pod pojem "koučink", a co naopak kouč nedělá nebo co už překračuje rámec koučování.

Oblast B: Vytvoření vzájemného vztahu mezi koučem a klientem

3. Vytvoření důvěry a blízkosti s klientem - kouč dokáže vytvořit bezpečné a podporující prostředí, které rozvíjí trvalý vzájemný respekt a důvěru.

4. Koučovací pozice (přítomnost kouče) – kouč je schopný být v průběhu koučování plně soustředěný, vytvořit s klientem spontánní (přirozený) vztah, který vytváří otevřené, flexibilní a důvěrné prostředí. Udržovat koučovací pozici také znamená, že kouč nesklouzává k hodnocení, dávání rad, mentorování apod.

Oblast C: Efektivní komunikace

5. Aktivní naslouchání – kouč se umí plně soustředit na to, co klient říká či neříká. Má schopnost pochopit význam řečeného v kontextu s klientovými touhami a podpořit sebevyjádření klienta. Umí poslouchat i "mezi řádky" a rozpoznávat za slovy klienta jeho skryté vzorce myšlení nebo chování.

6. Užívání silných otázek – kouč dokáže klást otázky, které odhalí skutečnosti potřebné pro získání maximálního užitku z koučování a pro klienta. Silné otázky klienta vybízejí k novým objevům, nabízejí jiné úhly pohledu, pomáhají nacházet nové možnosti.

7. Přímá komunikace - kouč má schopnost efektivní komunikace v průběhu koučování. Vyjadřuje se jasně, přímo a srozumitelně. Dokáže používat jazyk, který má na klienta největší pozitivní dopad.

Oblast D: Podpora učení a dosažení výsledků

8. Rozvoj sebeuvědomění - kouč pomáhá klientovi uvědomit si jasněji svou situaci. Má schopnost sjednotit a přesně vyhodnotit četné zdroje informací a interpretovat je tak, aby klient získal sebeuvědomění a dosáhl tak předem dohodnutých výsledků. Dokáže identifikovat, co je podstatné. Rozlišuje mezi fakty a jejich interpretací.

9. Návrhování akcí – kouč dokáže vytvářet s klientem příležitosti k neustálému učení, k učení při koučování i v běžných životních a pracovních situacích, a příležitosti k podniknutí nových akcí, které jej co nejúčinněji dovedou k předem dohodnutým cílům koučování. Plánuje a vyhodnocuje s klientem konkrétní kroky, navrhuje konkrétní úkoly.

10. Plánování a stanovení cílů – kouč umí s klientem nastavit, rozvíjet a dodržet účinný plán koučování. Pomáhá klientovi dobře si nastavit cíle. Umí pracovat s různými úrovněmi cílů.

11. Řízení rozvoje a odpovědnosti – kouč vždy dokáže udržet pozornost na tom, co je důležité pro klienta, a ponechat odpovědnost klientovi za jeho rozhodnutí a za realizaci konkrétních kroků. Prohlubuje uvědomění klienta, co se nového naučil nebo co důležitého si uvědomil.

To jsou tedy kompetence, které by měl mít profesionální kouč z pohledu největší světové profesní organizace koučů. Pokud se sami rozhodnete věnovat se koučování na profesionální úrovni, měly by tyto kompetence představovat základní standard pro vaší práci.

V následujících newsletterech se podíváme podrobněji, co tyto jednotlivé kompetence znamenají, jak se v práci kouče projevují, a jak poznáte v praxi, do jaké míry je váš kouč ovládá.

Mnoho úspěchů v roce 2019 vám přeje váš kouč Irma Bohoňková!

Zpět