Duben 2019: Jak kouč vytváří vztah důvěry a blízkosti?

15.03.2019 11:51

Koučování vždy stojí na důvěře mezi koučem a klientem. Bez vzájemné důvěry nemůže koučování fungovat.

Jak v koučování navázat vztah s klientem, jak vytvořit důvěru a blízkost? Mezinárodní federace koučů ICF považuje tuto schopnost za jednu z klíčových dovedností kouče.

Podle čeho můžeme poznat, zda kouč dokáže vytvořit bezpečné a podporující prostředí, které rozvíjí trvalý vzájemný respekt a důvěru?

Kouč projevuje skutečný zájem o blaho klienta a o jeho budoucnost.

Klient většinou intuitivně pozná, jestli kouči skutečně na klientovi záleží a má na srdci jeho nejlepší zájem, nebo jestli kouč sleduje nějaké jiné zájmy - ať už své vlastní, nebo organizace, která ho platí. Jednou narušená důvěra v koučovacím vztahu se pak už jen velmi těžko obnovuje.
 

Kouč vždy jedná tak, že demonstruje svoji integritu, čestnost a upřímnost.

Kouč si na nic nehraje, nic nepředstírá. Nezveličuje své koučovací schopnosti a zkušenosti. Dokáže přiznat a pojmenovat svou chybu. V komunikaci s klientem je autentický. Dodržuje etický kodex. Kouč dokáže dát klientovi otevřenou a upřímnou zpětnou vazbu, ale tak, aby tím klienta nezranil nebo se ho nedotknul.
 

Kouč stanoví jasná pravidla a dodržuje své sliby.

Už v úvodní fázi koučování, při dojednávání koučovacího kontraktu, kouč jasně formuluje vzájemné závazky a očekávání, a dohodne se s klientem na pravidlech fungování koučovacího vztahu. Kouč pak tato pravidla důsledně dodržuje a vede k tomu i klienta. Protože koučování směřuje k posilování odpovědnosti klienta, musí se odpovědně chovat i kouč. Pokud kouč klientovi něco slíbí (např. něco udělat, zjistit, poslat ...), dbá na to, aby svůj slib vždy dodržel. Funguje tak zároveň pro klienta jako jakýsi vzor či model odpovědného chování.
 

Kouč projevuje respekt vůči názorům klienta, jeho způsobu učení a osobnímu bytí.

Netváří se, že ví nejlépe, co je pro klienta dobré, ale pomáhá mu hledat jeho vlastní cesty, respektující jedinečnou osobnost a životní zkušenost klienta. Kouč také nepolemizuje s klientovými názory a nesnaží se mu jeho přesvědčení vyvracet. Může mu je však ukazovat v širších souvislostech, pomáhá klientovi najít jiné úhly pohledu.
 

Kouč poskytuje stálou podporu a povzbuzuje klienta v nově nabytých způsobech chování, včetně činů, které v sobě nesou riziko a strach ze selhání.

Kouč pevně věří v potenciál, schopnosti a možnosti klienta. Snaží se koučováním posilovat sebedůvěru klienta. Pečlivě sleduje, jaké pokroky klient dělá na cestě ke svým cílům, a oceňuje ho za každý krůček, za každé - i když malé - zlepšení. Dokáže klienta podpořit a povzbudit, i když se mu dočasně nedaří, nebo narazí na nečekané překážky. Vybízí klienta, aby se odvažoval překračovat hranice své komfortní zóny, ale vždy tak, aby to bylo pro klienta přijatelné, netlačí na něj. Pomáhá klientovi zpracovat jeho obavy.
 

Kouč žádá klienta o souhlas, než začne koučovat v nové citlivé oblasti.

Všechna témata a oblasti pro koučování přináší vždy klient. Pokud kouč slyší, že v rozhovoru zaznívají i jiná témata, nebo má pocit, že by bylo pro klienta užitečné pracovat i na jiné oblasti, nabídne to klientovi jako možnost a zeptá se na jeho svolení. Bez souhlasu klienta se kouč do nových, zejména pro klienta citlivých oblastí, nikdy nepouští, i kdyby byl přesvědčen, že je to pro klientovo dobro.
 
Pokud využíváte služeb kouče, panuje mezi Vámi a Vaším koučem vztah důvěry a blízkosti?
 
Mnoho úspěchů Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!
Zpět