Co mohu ovlivnit já jako manažer?

29.06.2012 14:15

Druhá část motivačních nástrojů je zcela v rukou jednotlivých manažerů a záleží pouze na nich, jak a zda je dokáží dobře využít k motivaci svých lidí. Patří sem:

  • Způsob ukládání úkolů a nastavování cílů (Je lidem jasné, co od nich šéf očekává? Vnímají své úkoly a cíle jako reálné? Chápou jejich smysl? Zajišťuje jim šéf potřebné podmínky ke splnění úkolů?)
  • Způsob poskytování informací o firmě a její budoucnosti (Mají lidé potřebné informace? Dostávají je pro ně srozumitelným způsobem? Chápou souvislost mezi svojí prací a celkovými výsledky firmy?)
  • Způsob poskytování zpětné vazby (Dostávají lidé pravidelnou a průběžnou zpětnou vazbu? Všímá si šéf dobré práce a dokáže za ni pochválit? Dokáže dát negativní zpětnou vazbu konstruktivním způsobem? Dělá s lidmi pravidelné hodnotící rozhovory?)
  • Způsob rozdělování pohyblivé složky mzdy (Znají lidé pravidla pro stanovení výše odměny či prémie? Vidí jasnou souvislost mezi svým výkonem a výší svojí odměny? Dokáže jim šéf jasně a otevřeně zdůvodnit výši odměny? Diferencuje při odměňování dostatečně mezi dobrými a špatnými výkony? Je při odměňování spravedlivý, měří všem stejným metrem?)
  • Organizace nebo iniciování neformálních setkání se spolupracovníky
  • Péče o dobré mezilidské vztahy v týmu, včasné řešení konfliktů
  • Péče o rozvoj a vzdělávání lidí (Zjišťuje šéf pravidelně vzdělávací potřeby lidí? Mají lidé nastaveny vzdělávací plány a jsou tyto plány pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány? Mluví s nimi šéf o jejich budoucnosti ve firmě?)
  • Osobní chování a jednání vedoucího (Je šéf svým lidem vzorem v chování? Dodržuje sám to, co chce od ostatních? Chová se k lidem vždy slušně, s úctou a respektem? Váží si lidí? Dokáže ve vhodnou chvíli odlehčit atmosféru a zažertovat? Splní vždy to, co slíbil? Dokáže přiznat svoji chybu?)
  • Míra důvěry, kterou šéf dává svým lidem (Věří ve schopnosti svých lidí? Dává jim dostatečný prostor pro jejich samostatnost a iniciativu? Kontroluje přiměřeně? Vidí chybu spíše jako příležitost k poučení, než jako důvod k potrestání?)

Dá se tedy říci, že vedoucí své lidi motivuje (nebo demotivuje) neustále, tím, jak se k lidem chová, jak s nimi komunikuje, jakým jim je příkladem.

Zatímco plošné nástroje motivace na úrovni celé firmy fungují spíše jako satisfaktory (ovlivňují úroveň spokojenosti či nespokojenosti lidí v práci), druhá skupina nástrojů, která je přímo v rukou manažera, funguje jako skutečné motivátory, tj. bezprostředně ovlivňuje, jaký výkon budou lidé v práci podávat, s jakou chutí budou práci dělat, zda o ní budou přemýšlet, zda budou přicházet s vlastními nápady, zda budou cítit odpovědnost za svou práci.

Nástrojů a způsobů motivování máme tedy jako manažeři k dispozici celou řadu a nejsou to zdaleka jenom ty peníze. Jak a čím motivujete své lidi vy? Co vás po přečtení předchozích řádků napadlo, že můžete změnit nebo zlepšit?

Zpět