Co dělá manažer - kouč?

29.09.2014 14:45

Styl vedení, který konkrétní manažer při práci s lidmi používá, závisí především na jeho vnitřních postojích a přesvědčeních, které má sám o sobě a o druhých lidech. Tyto postoje a přesvědčení se pak promítají do jeho chování. Manažer kouč je vždy zaměřený na výkony a na výsledky, a má důvěru ve své lidi - věří v jejich potenciál, schopnosti, samostatnost. Co tedy dělá manažer - kouč jinak, než "klasický" manažer? Jak se koučovací styl vedení projevuje v jeho každodenním chování? To nejpodstatnější lze vystihnout v sedmi bodech:

1. Manažer – kouč dává svým lidem prostor pro samostatnost a možnost volby všude tam, kde je to možné.

2. Manažer – kouč nestaví lidi před hotová rozhodnutí, ale zapojuje je do rozhodování.

3. Manažer – kouč věří svým lidem, důvěřuje v jejich schopnosti, očekává od nich vždy to nejlepší.

4. Manažer – kouč místo udělování pokynů a příkazů spíše klade otázky, podněcuje lidi k vlastním nápadům.

5. Manažer – kouč podporuje sebedůvěru svých lidí, často chválí a oceňuje.

6. Manažer – kouč místo kritiky a vytýkání chyb poskytuje lidem konstruktivní zpětnou vazbu a učí je ze svých chyb se poučit.

7. Manažer – kouč přenechává lidem plně zodpovědnost za výsledky jejich práce a tuto zodpovědnost od nich také důsledně vyžaduje.

Lidé nejsou stroje a nechtějí jen slepě vykonávat něčí pokyny. Jestliže mají pocit, že mohou sami ovlivnit svoje cíle i způsoby jejich dosahování a jestliže cítí, že jim jejich šéf věří, pociťují mnohem větší zodpovědnost za výsledky své práce, jsou kreativní a přinášejí nové nápady, pracují samostatně a není třeba je tolik kontrolovat. V koučovacím stylu řízení tedy šéf a podřízený nejsou protivníci, ale partneři, kteří sdílejí společné cíle a společně pracují na jejich dosažení.

 

Zpět