Červen 2019: Jak kouč naslouchá?

14.05.2019 11:46

Jednou z důležitých kompetencí kouče je schopnost aktivně naslouchat.

Znamená ro nejen poslouchat a vnímat, co klient říká, ale také plně se soustředit na to, co klient říká či neříká, pochopit význam řečeného v kontextu s klientovými touhami a podpořit sebevyjádření klienta, poslouchat i "mezi řádky" a rozpoznávat za slovy klienta jeho skryté vzorce myšlení nebo chování.

Dobrý kouč naslouchá paralelně na několika úrovních:

 • Obsahu slov klienta - co přesně řekl, jak to myslel, jaké informace zazněly ...
 • Tomu, co klient neřekl - o čem se nezmínil, co zamlčel, čemu nevěnoval pozornost, co nepovažoval za důležité, co vytěsnil ...
 • Emocím klienta - jak se asi klient cítí, co o něm vypovídá jeho tón hlasu a neverbální projevy, jaká je jeho energie a jak se v průběhu sezení mění ...
 • Potřebám klienta - co asi klient potřebuje, čeho chce dosáhnout, jaké jeho důležité potřeby v současné době jsou nebo nejsou uspokojené ...
 • Celkové atmosféře - jaký má kouč celkově z rozhovoru dojem, v jaké atmosféře probíhá, v jakém "silovém poli" se rozhovor odehrává, kde to probíhá plynule, kde vzniká nějaké napětí ...
 • Sám sobě - tomu, jaké myšlenky a pocity v něm klientovo sdělení vyvolává, co nebo koho mu klient připomíná ...
Přitom kouč zároveň věnuje pozornost tomu, co klient říká
 • o své situaci a o tom, čeho chce dosáhnout (o svém tématu, cílech, plánech, krocích apod.),
 • sám o sobě (o svých hodnotách, postojích, přesvědčeních, identitě ...)
Podle Mezinárodní federace koučů ICF se pod schopností naslouchat skrývají tyto dílčí kompetence kouče:
 • Kouč se věnuje klientovi a jeho programu, ne svému programu kouče pro klienta. Znamená to mimo jiné, že si kouč předem nepřipravuje agendu nebo scénář pro sezení s klientem, ale nechá se vést tím, co slyší, že je pro klienta důležité.
 • Kouč slyší (vnímá) klientovy obavy, cíle, hodnoty a přesvědčení o tom, co je možné či nemožné. Za klientovými slovy tedy rozpoznává dlouhodobější vzorce myšlení a preferované způsoby interpretování reality.
 • Kouč rozlišuje mezi slovy, tónem hlasu, řečí těla. Dokáže rozpoznat a pojmenovat, když vnímá nějaký nesoulad mezi verbální a neverbální komunikací klienta, a vrátí to jako téma do rozhovoru.
 • Pro zajištění přesnosti a porozumění sdělení kouč shrnuje, parafrázuje, opakuje, zrcadlí zpět, co klient řekl. Potřebuje proto velmi dobře ovládat tyto komunikační techniky a ve vhodné chvíli je použít.
 • Kouč povzbuzuje, akceptuje, přezkoumává a podporuje klientovo vyjádření pocitů, názorů, obav, přesvědčení, domněnek atd.
 • Kouč ujednocuje myšlenky a podněty klienta a dále na nich staví.
 • Kouč vystihne a rozumí podstatě sdělení klienta a pomáhá klientovi vyjádřit se k jádru věci namísto dlouhého popisování.
 • Kouč umožní klientovi dát průchod pocitům či bez obalu popsat situaci, bez odsuzovaní či ztráty nestrannosti, aby se klient mohl posunout k dalším krokům.
Důkazem toho, že kouč dobře naslouchal, není to, že něčemu sám porozuměl, ale že se klient cítí vyslyšen.
 
Pokud využíváte služeb kouče, cítíte se skutečně vyslyšeni?
 
Mnoho úspěchů Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!

 

Zpět