Březen 2019: Co obsahuje koučovací kontrakt?

12.02.2019 15:26

Co je to koučovací kontrakt? Na začátku koučovacího vztahu kouč s klientem uzavírá dohodu, která se týká celé řady aspektů koučování:

Cíl nebo cíle koučovacího vztahu

 • K čemu má spolupráce s koučem směřovat?
 • Jakých oblastí klientova života se bude koučování týkat?
 • Co chce klient v těchto oblastech změnit?
 • Čeho chce v těchto oblastech dosáhnout?
 • Co má být výstupem nebo výsledkem koučování?
 • Podle čeho budou klient a kouč posuzovat, zda se cíle koučování podařilo splnit?

Průběh koučování

 • Kdy a jak často budou probíhat koučovací sezení?
 • Jak dlouho bude trvat jedno sezení?
 • Jakou formou bude koučování probíhat - osobní schůzky, po telefonu, nebo jinak?
 • Kde budou probíhat koučovací schůzky?
 • Jak má klient postupovat, pokud chce zrušit nebo přesunout dohodnutou schůzku?
 • Jaké výstupy nebo materiály při koučování vzniknou (např. zápis z koučovacího sezení), a jak s nimi bude nakládáno?
 • Jaké údaje o klientovi si kouč bude vést a jak zajistí ochranu osobních údajů klienta?
 • Kolik bude koučování stát a jakým způsobem ho bude klient hradit?

Co zahrnuje koučování, a co naopak překračuje rámec koučovacího vztahu

Koučování je definováno jako spolupráce mezi koučem a klientem, při které kouč klientovi maximálně napomáhá a podporuje ho v dosahování zvolených cílů. Koučování probíhá formou koučovacích rozhovorů (sezení), s využitím koučovacích otázek a dalších technik a nástrojů, zvolených koučem.

Přínos koučování spočívá hlavně v tom, že klient objevuje, rozvíjí a posiluje svůj osobní potenciál, získává větší důvěru sám v sebe, větší jistotu ve svých rozhodnutích, posiluje odvahu přijmout odpovědnost za svůj život.

Koučování naopak není:

 • poskytování rad a doporučení (poradenství),
 • psychoterapie,
 • vzdělávání nebo trénink.

K čemu se zavazuje kouč

Například:

 • řídit se ve své práci Etickým kodexem ICF,
 • zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se dozví v průběhu koučování,
 • dostavit se na koučovací sezení vždy včas a připravený, a být klientovi plně k dispozici,
 • využít své veškeré know-how k tomu, aby klientovi pomohl dosáhnout požadovaných změn.

K čemu se naopak uzavřením koučovacího kontraktu zavazuje klient

Například:

 • aktivně se zapojovat v průběhu koučovacích sezení,
 • dodržovat dohody, které s koučem v průběhu koučování učinil,
 • plnit úkoly a akční plány, na kterých se s koučem dohodnul,
 • informovat kouče, pokud koučování nenaplňuje jeho očekávání.
Všechny tyto aspekty by měl kouč s klientem prodiskutovat na úvodní schůzce, dobře mu je vysvětlit a zodpovědět všechny klientovy dotazy. Koučovací kontrakt je pak zpravidla uzavírán písemnou formou.
 
Pokud jste někdy využili služeb kouče, sjednal s Vámi Váš kouč takový kontrakt?
 
Mnoho úspěchů Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!
Zpět